Categorized As
- Tập 1: Hai lần đi bụi - Tập 2: Đánh đổi 1 tỉ 6