Categorized As ,
Đạo diễn: Từ Chính Khang, Diễn viên: Giang Hoa,Phàn Thiếu Hoàng,Dương Tư Kỳ, Year:2002 Section:TVB Series Genre:Period Number of Episodes:20 Cast Marco Ngai Chun Kit Leila Tong Ling Shirley Yeung Sze Kei Kwong Wah Jimmy Au Sui Wai